Serbia dhe “tregtia” e organeve gjatë 1998-1999

Kohëve të fundit shumë zëra qarkullojnë kinse gjatë luftës së popullit të Kosovës për mbijetesë në trojet e tyre shekullore e që Serbia në çdo mënyrë është munduar ta zhbëjë popullimin e shqiptarëve nga Kosova përkatësisht nga Ballkani. Serbia edhe më mundohet që me instrumente fiktive të shpik çdo gjë që është e mundur në dëm të shqiptarëve. Kështu që, mundohet me çdo mund t’i krijojë probleme Kosovës por nuk e di se të gjitha këto do t’i kthehen si bumerang.   Së fundi kemi edhe akuza të rënda që kanë të bëjnë me tregtinë e organeve që kinse është zhvilluar në një shtëpi të verdhë, që në fakt ajo shtëpi as ngjyrën nuk e ka të verdhë. Autoritetet serbe përkatësisht prokuroria serbe i ka dhënë 400 dosje që kanë të bëjnë me këtë. Kështu që mund të themi se raporti i Dick Marty-t është i bazuar kryesisht në to. Të pohosh se në trupat e dikujt që tanimë mund t’i gjenden vetëm eshtrat është një gjë që nuk mund të dëshmohet pasi që të gjitha organet e trupit e njeriut treten pasi që njeriu të vdes dhe në këtë mënyrë nuk mund të pohohet nëse është hequr ndonjë organ apo jo. Kjo ofron një amulli mendimesh që as filozofët më të mëdhenj nuk arrijnë ta zgjidhin kështu që të gjitha faktet e ofruara nga prokuroria serbe duhet të merren të pavërteta pasi që fund e krye thjeshtë janë trillime të përpiluara nga qarqet e ndryshme serbe duke filluar nga Akademia famëkeqe e tyre deri te qeveria e tyre.   Në bazë të kësaj themi se të gjitha akuzat që janë bërë nga Dick Marty nuk mund të provohen të jenë të sakta, kësaj i kontribuon edhe pamundësia e të ofruarit të dëshmitarëve, mos cekja e emrave përgjegjës për këtë gjëra të “bëra” në trojet shqiptare e shumë gjëra të tjera kontribuojnë në mos realizimin e akuzës tejet abstrakte që i drejtohet tërë popullit shqiptarë. Kjo punë I bie tamam si të shkruhej diç në akull tani e pas gjashtë muajsh të merret e të lihet në dritën e diellit për tu parë më mirë por akulli dhe rrezet e diellit nuk kanë marrëdhënie të mira kështu që akuzat e shkruara në të do të avullohen.

Serbia and “trade” of organs in the Balkans in 1998-1999

Recently, many rumors are circulating that during the war supposedly the people of Kosovo for survival in their age-long territories that Serbia has tried in every way to undo the population of Kosovar from the Balkans respectively Albanians. Serbia tries through fictitious instruments to invent everything that is possible at the expense of the Albanians. So, they try cause problems to Kosovo  but they don’t know that all these things will be returned to them as a boomerang.   Finally we also serious charges relating to trafficking of organs that allegedly took place in a yellow house, the house that actually has no yellow color. Serbian authorities respectively Serbian prosecutors have provided over 400 files dealing with this. So, we can say that the report of Dick Marty is based mainly on them. The claim that the bodies of someone who already can be found only bones is one thing that can not be proven since all the organs of human body are decomposed as man dies and thus can not be affirmed whether there is any organ that is removed from body or not.This offers an quiescence of opinions neither the greatest philosophers fail to settle so all the facts provided by the Serbian prosecution, so they should be declared as untrue because they are simply fabrications designed by various Serbian circles ranging from notorious Academy them to their regime.   On this basis we say that all charges made by Dick Marty can not prove to be accurate, in this aspect there is a contribution to the inability of offering of the witnesses, not mentioning of the  names responsible for this things “made” in the Albanian lands and many other things contribute to the not realization of the very abstract prosecution that is addressed to the entire Albanian nation. There is an analogy like writing something on the ice now and then after six months and to be left in direct sunlight to be seen better, but ice and sunlight do not have good relations so that charges written into it will become evaporated.
https://www.facebook.com/notes/10221703520029813/

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: