Unë: “Më falni, dini gjë ku gjendet dashuria?”
Ajo: “Më duke se ka rënë katër kate poshtë.”
Unë: “Bo, bo sa poshtë paska rënë!? Si është e mundur teksa këtu ka vetëm dy kate mbi tokë.”
Ajo: “E Po, erdhën një ditë ca vagabondë, kishte çuna dhe çupa, dhe luajtën në të, eh, me ashensorin e nuk arrinë dot të ngjitet lart.”
Unë:”Do e rregulloj ashensorin, me shpresë që dashuria të kthehet përsëri në katin e quajtur Realiteti”.

Me: “Excuse me, do you know where is about the love?”
She: “It seems that she has fallen down four floors below.”
Me: “Wow, how deep has she fallen!? How come as long as there are only two floors above the ground.”
She: “Well, there were some vagabonds teenagers some day ago, there were boys and girls, and they played into it, uh, with the elevator and thus she cannot ascend up to here any more.”
Me: “I’ll fix the elevator, hopping that the love shall come back again at the floor named Reality”.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: