Dje gjersa pija kafe në vendin e njëjtë, ishin ca të tjerë afër e flisnin për martesa, dukej se ishin nga jashtë. E një ndër gjërat që e theksuan është njohuria e gjuhës ose të arritur e të mësuar të gjuhës. Ato flisni në aspekti e integrimit të personit që do të martohej se nëse e di gjuhën mund të gjejë punë më të mirë.

E vërtetë se kur migron në një vend tjetër po e di gjuhën e vendit shumë më lehtë sidomos kur shkon për të blerë gjëra të ndryshme, të mjeku etj. Unë për vete kam mësuar gjuhë të ndryshme edhe pse nuk kam menduar se do të migroja apo ndonjë gjë tjetër në vend tjetër, por thjeshtë më ka pëlqyer mësimi i gjuhëve të huaja.

Nga ana tjetër, siç dihet Kosova është duke shkuar kah integrimet Euro-Altantike si në në BE, gjithashtu edhe në NATO. E kur anëtarësohesh në organizata të ndryshme do të duhen shumë njerëz të dërgohen e ku patjetër duhet të jesh në gjendje të flasësh një nga gjuhët e huaja si për shembull: gjuhën angleze, gjermane e frënge. Nëse do të dërgoheshin njerëz që nuk i flasin të paktën njërën nga këto gjuhë atëherë në misionet tona si në BE, NATO do të duhej të dërgoheshin edhe përkthyes. E kjo direkt e rrit barrën financiare të shtetit tonë.

Gjithashtu mësimi i të paktën një gjuhë të huaj për shembull gjuhën angleze që nga fëmijëria deri në nivelin e tretë të paktën atëherë për tu përgatitur për TOEFL ose IELST nuk do të të duhet të mësosh shumë pasi që me mësimin e asaj gjuhe dita ditas, të ndihmon shumë në përforcimin e mëtutjeshëm.

Globalization and the languages

Yesterday, while I was drinking coffee at exact table and coffee pub, there were some women talking about marriages, it seemed that they were living abroad of my country. One of the topic that they discussed at most was the knowledge of the spouse when they relocate to that country. They were speaking in aspect of integration if the person after he/she is married knows already the language to find a better job and to have a better life quality.

And indeed when you migrate into another country and while you already speak the language used there, it is much easier to cope with life, especially when you go to the groceries or market to buy goods. Me personally, I have learned many foreign languages despite I never thought to immigrate illegally to another country but simply I like learning of foreign languages.

In other hand, as we know Kosovo, my country, is going toward Euro-Atlantic integration as in EU and also in NATO. And when you join to these various organizations there would be needed to learn several languages like English, German and French. If the people sent to these organization would not be in able to speak in one of fore mentioned languages as in EU, NATO there is a need to hiring also interpreters. And this will increase the expenditures of our country.

Also the learning of at least one foreign language, for example of English language, since the childhood, at least up to Common European Framework of Reference for Languages B1/B2 level this would be very helpful to prepare for TOEFL or IELST and therefore you do not have to start learning from scratch but day by day learning process helps you a lot in improvement of the language skills.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: