Përshëndetje ky është një mësim i thjeshtë se si të përdorim klasë e Python dhe të ruajmë të dhëna në bazën e të dhënave MySQL ose MariaDB.

Kodi:

 
# coding=utf8
 # importimi i ndërlidhësit të mysql dhe riemërtimi i saj si mariadb
import mysql.connector as mariadb 
 

# Klasa Person
class Person():
 cursor = 0; # ndryshore globale kursori i bazës së të dhënave
 sleeping = 0; # ndryshore globale ndryshore e cila e ruan gjendjen e fjetur
 
 mariadb_connection = 0; # deklarimi i ndryshorës globale për lidhjen me bazën e të dhënave
 
 def __init__(self): # konstruktori i klasës 
 self.sleeping = 0; #rivendosja e gjendjes së zgjuar
 self.personalID = ""; # pastrimi i ndryshores 
 self.employeeName = "";# pastrimi i ndryshores 
 self.employeeJobDescription = "";# pastrimi i ndryshores 
 self.employeeAddress = "";# pastrimi i ndryshores 
 self.employeeCity = "";# pastrimi i ndryshores 
 self.employeePhone = "";# pastrimi i ndryshores 
 
 #konstruktori i plotë
 def __init__(self, personalID= None, employeeName= None, employeeJobDescription= None, employeeAddress= None, employeeCity= None, employeePhone= None): 
 self.personalID = personalID; #pasimi i vlerës 
 self.employeeName = employeeName;#pasimi i vlerës 
 self.employeeJobDescription = employeeJobDescription;#pasimi i vlerës 
 self.employeeAddress = employeeAddress;#pasimi i vlerës 
 self.employeeCity = employeeCity;#pasimi i vlerës 
 self.employeePhone = employeePhone;#pasimi i vlerës 
 self.mariadb_connection = mariadb.connect(user='root', password='', database='flowershop'); # krijimi i lidhjes me db
 self.cursor = self.mariadb_connection.cursor(); # krijimi i kursorit dhe bartja në ndryshoren globale


 def insert(self): # metodë për futjen e të dhënave në bazën e të dhënave
 try: # provon ta ekzekutojë strukturën
 
 self.cursor.execute("INSERT INTO employee( "+
 " personalID, "+
 "employeeName, "+
 "employeeJobDescription,"+
 " employeeAddress, "+
 "employeeCity, "+
 "employeePhone) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)", (
 self.personalID, 
 self.employeeName, 
 self.employeeJobDescription, 
 self.employeeAddress, 
 self.employeeCity, 
 self.employeePhone));
 self.mariadb_connection.commit(); # rëndom auto_commit është e pasivizuar dhe duhet bërë commit
 print("Data are stored perfectly.");
 except ValueError:
 self.mariadb_connection.rollback(); # nëse ka ndodhur ndonjë problem transaksioni dështon
 print("Data are not stored.");
 return ; 
 
 def sleep(self): # metodë për të nisur fjetjen
 if(self.sleeping == 0): #kontrollon nëse personi është i zgjuar
 print("Person " + self.employeeName + " is sleeping"); 
 self.sleeping = 1; # e vë gjendjen 1 te self.sleeping që do të thotë personi është duke fjetur
 else:# përndryshe
 print("Person " + self.employeeName + " is already sleeping"); 
 return;
 
 def wakeup(self):# metodë për të nisur zgjimin
 if(self.sleeping == 1): #kontrollon nëse personi është i fjetur
 self.sleeping = 0; # e vë gjendjen 0 te self.sleeping që do të thotë i zgjuar
 print("Person " + self.employeeName + " is awake."); 
 else:# përndryshe
 print("Person " + self.employeeName + " is not sleeping to be woken up");
 
 def walk(self): # metodë për të nisur zgjimin
 if(self.sleeping == 0):# kontrollon nëse personi është i zgjuar
 print("Person " + self.employeeName + " is walking"); 
 else:# përndryshe
 print("Person " + self.employeeName + " can't walk he is sleeping");
 return;
 
 def run (self):# metodë për të nisur vrapimin
 if(self.sleeping == 0):# kontrollon nëse personi është i zgjuar
 print("Person " + self.employeeName + " is running"); 
 else:# përndryshe
 print("Person " + self.employeeName + " can't run he is sleeping");
 return;
 
 # inicializimi i ndryshores p me instancën e klasës Person
p = Person(employeeName="Ahmet");
 # ekzekutimi i metodave të klasës Person
p.sleep(); 
p.walk();
p.wakeup();
p.walk();
p.run();

Nëse duam t’i ruajmë të dhënat e një punëtori të ri atëherë duhet t’i inicializojmë të gjitha parametrat e konstruktorit si në vijim:

p = Person("131213123123", "Ahmet Murati", "Software Developer", "Murati Road 1", "Murati", "+38349000000"); 
p.insert();

Dhe dalja nga ekzekutimi:
Person Ahmet is sleeping
Person Ahmet can’t walk he is sleeping
Person Ahmet is awake.
Person Ahmet is walking
Person Ahmet is running

Projekti është i bërë me Netbeans 8.2 dhe me Python 3.4
Person in Python

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: