Rezultatet e (pa)besueshëm

Me shkas të rezultateve nga testi i arritshmërisë – maturës ku rezultati në raport me lëndën e gjuhës shqipe dhe asaj angleze ishte i pafavorshëm.

Problemi qëndron që këta fëmijë pas ca vitesh martohen dhe krijojnë familje e çfarë niveli të gjuhës do të kenë fëmijët e tyre.
Mos njohja e mjaftueshme e gjuhës amtare ndikon direkt në kualitetin e mësimit dhe rrjedhimisht edhe notat por edhe testi i arritshmërisë – matura del jo i kënaqshëm.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: