Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme. U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu. In the second lesson we are going to learn for auxiliary verbs in imperfect tense. Dans la secondair leçon, nous allons apprendre les verbes auxiliaires dans l’imperfait. In der zweitem Stunde … More Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Përshëndetje, ky është mësimi i parë

Në mësimin e parë do të mësojmë për përemrat vetor si dhe foljet ndihmëse në kohën e tashme. U prvoj lekciji ćemo naučiti lične zamjenice i pomoćnog glagola u sadašnjem vremenu. In the first lesson we are going to learn for personal pronouns and also auxiliary verbs in present tense. Dans la première leçon, nous … More Përshëndetje, ky është mësimi i parë