Përditësimi nga Windows 10 Pro në Windows 11 Pro

Së pari duhet ta shkarkoni programin për vlerësimin e kompjuterit tuaj. Për më shumë lexojeni update on Windows 11 minimum system requirements and the pc health-check-app Kompjuteri i juaj duhet të ketë Modulin TPM 2.0 sepse pa të nuk është i mundur instalimi direkt i Windows 11. Pastaj nëse keni kartelë grafike Nvidia 550 TI …

Some tasks in C++

In this tutorial, you would learn the beginning of programming using C++. We do talk here for various cycles including the Fibonacci series made through the do-while cycle. // Lesson1.cpp : Sets the entry point of console application. // #include “stdafx.h” #include #include #include #include #include using namespace std; class Fibonacci { public: int a, …

Some of the reasons why the IT Devices are broken

Some of the reasons why the IT Devices are broken Written by Ahmet Murati Linkedin Facebook Grupi Përkrahje për TIK Computers: Among the oftenest breaks/damages of the computer are the malware computers that can cause a large scale slowing down of computer, they can occupy the free space of the disk by multiplying it’s copies …

Programming in Python

Hello. This is a simple lesson how to use classes in Python and to store data into the database MySql or MariaDB Code:   # coding=utf8 # importing of mysql interface and renaming it as mariadb import mysql.connector as mariadb # Class Person class Person(): cursor = 0; # global variable database cursor sleeping = …

Fillet e punës me C++

Në këtë tutorial ju do të mësoni fillet e programimit me C++. Ketu bëhet fjalë për cikle të ndryshme duke përfshirë edhe serinë Fibonaqi te bërë me anë të ciklit do-while. Në këtë tutorial ju do të mësoni fillet e programimit me C++. Ketu bëhet fjalë për cikle të ndryshme duke përfshirë edhe serinë Fibonaqi. …

Chrome Password Decryptor

Në shumicën e rasteve i kemi shumë fjalëkalime të ruajtuara në Google Chrome por është pak e vështirë të merret fjalëkalimi edhe pse e di fjalëkalimin e kompjuterit. Këtë program e kam zhvilluar në C# dhe si të hapet i liston të gjitha fjalëkalimet e ruajtura në Google Chrome. Te kolona Password nuk shihet fjalëkalimi aktuar por …