Some tasks in C++

In this tutorial, you would learn the beginning of programming using C++. We do talk here for various cycles including the Fibonacci series made through the do-while cycle. // Lesson1.cpp : Sets the entry point of console application. // #include “stdafx.h” #include #include #include #include #include using namespace std; class Fibonacci { public: int a, …

Programming in Python

Hello. This is a simple lesson how to use classes in Python and to store data into the database MySql or MariaDB Code:   # coding=utf8 # importing of mysql interface and renaming it as mariadb import mysql.connector as mariadb # Class Person class Person(): cursor = 0; # global variable database cursor sleeping = …

Fillet e punës me C++

Në këtë tutorial ju do të mësoni fillet e programimit me C++. Ketu bëhet fjalë për cikle të ndryshme duke përfshirë edhe serinë Fibonaqi te bërë me anë të ciklit do-while. Në këtë tutorial ju do të mësoni fillet e programimit me C++. Ketu bëhet fjalë për cikle të ndryshme duke përfshirë edhe serinë Fibonaqi. …

Chrome Password Decryptor

Në shumicën e rasteve i kemi shumë fjalëkalime të ruajtuara në Google Chrome por është pak e vështirë të merret fjalëkalimi edhe pse e di fjalëkalimin e kompjuterit. Këtë program e kam zhvilluar në C# dhe si të hapet i liston të gjitha fjalëkalimet e ruajtura në Google Chrome. Te kolona Password nuk shihet fjalëkalimi aktuar por …