Where to find rooms, flats or houses in Germany for rent or purchase

Most people who arrive in Germany ask a variety of questions, including the question of where to live. In most cases those persons do not speak German and consequently can easily become victims of online fraud. Renting can be unlimited or usually limited to six months. There is a possibility of contract extension. If you …

Ku mund të gjenden dhoma, banesa ose shtëpia në Gjermani me qëra apo blerje

Shumica e njerëve që arrijnë në Gjermani shtronjë pyetje të ndryshme e ndër to gravitojnë pyetja për një vend banimi. Në të shumtën e rasteve ata persona nuk e flasin gjuhën gjermane dhe rrjedhimisht mund të bëhen lehtë viktimë e mashtrimit në internet. Marrja me qira mund të jetë e pakufizuar ose e kufizuar rëndom …

First steps after you come to Germany

Initially do you speak any Germane? After you rent a place to stay your renter has to provide you with an Attestation for renting the place Wohnungsübergabebestätigung together with the rent contract. The documents that are needed to arrive up to the permit to stay: Wohnungsübergabebestätigung Rent contractCity hall registration Anmeldung,Identification tax number Steueridentifikationsnummer Pension …

Hapat e parë pasi që të vini në Gjermani

Së pari a e flisni ndopak gjuhën gjermane? Pasi që të merrni me qira një vendbanim duhet që nga qirradhënësi tua jep një dokument Vërtetim për dhënien e vendbanimit Wohnungsübergabebestätigung së bashku me me kontratën e qiramarrjes. Dokumentet që ju duhen për të arritur deri te lejeqëndrimi: WohnungsgeberbestaetigungDownload Wohnungsübergabebestätigung Kontrata e qiramarjesAnmeldung,Numri identifikues i TaksaveNumri …

A story of my life as a leader

A part of my history We were taking part on Euroby Championship for robot soccer back in 2008 in Zürich, Switzerland and Linz, Austria #euroby2008. The Swiss embassy did not issued the visa to take part in the championship despite we had booked the hotel, we had the official invitation from the organizers. So, we did …

Gëzuar Vitin e Ri ë, Happy new year! Frohes Neue Jahr

Gëzuar Vitin e Ri Gëzuar vitin e ri 2021, ju uroj të kemi më shumë dhembshuri dhe dashuri ndër njerëzore pasi që këtë vit që po lëmë pas Covid-19 po merr nga jeta shumë njerëz por po ka edhe vrasje të shumta. Këtë gjendje të vrasjeve e kam paramenduar që do të ndodhin për shkak …

Sllavët dhe qasja e tyre ndaj ilirëve/shqiptarëve ndër shekuj | Slavs and their approach to the Illyrians/Albanians through centuries

Sllavët dhe qasja e tyre ndaj ilirëve/shqiptarëve ndër shekuj | Slavs and their approach to the Illyrians/Albanians through centuries (read below)   Pas sulmeve të njëpasnjëshme me qëllim të plaçkitjes të fiseve veriore siç ishte gotët, vizigotët, hunët e të tjerë, iu suleshin Ballkanit pas shekullit të IV E.S., duke vjedhur ç’të mundnin pasi që jugu …