Programming in Python

Hello. This is a simple lesson how to use classes in Python and to store data into the database MySql or MariaDB Code:   # coding=utf8 # importing of mysql interface and renaming it as mariadb import mysql.connector as mariadb # Class Person class Person(): cursor = 0; # global variable database cursor sleeping = …

Programimi në Python

Përshëndetje ky është një mësim i thjeshtë se si të përdorim klasë e Python dhe të ruajmë të dhëna në bazën e të dhënave MySQL ose MariaDB. Kodi:   # coding=utf8 # importimi i ndërlidhësit të mysql dhe riemërtimi i saj si mariadb import mysql.connector as mariadb # Klasa Person class Person(): cursor = 0; …