Intervista Tiranë – Tokjo

Rastësisht isha te një internet kafe në Tiranë të re, dhe erdhën ca japonez.
Ata ishin duke folur në gjuhën e tyre, e kur u ndalën, unë po i pyes “Are you japanese?”
Ata mu përgjigjën “Yes”.
Pastaj një japoneze me emrin Yuko Yukoyama vazhdoi të më fliste e i tregova që jam nga Kosova dhe është hera e parë që takoj japonez.
E kur ia tregova emrin dhe mbiemrin më tha “Aha qenka i lehtë mbiemri yt, sepse e kam një mik atje në Japoni që e ka mbiemrin Murata”.

Pastaj, pas ca ditësh po më thotë eja një ditë te zyrja jonë se po na duhen punëtor.
Kur shkova aty ishte duke folur në telefon me atë gazetarin, kuptohet japonisht, dhe ndërkohë i ka treguar që jam aty.
e tani po më thotë “The journalist want’s to speak to you on the phone”
edhe i thash “OK”
e tani ma dha telefoni prej të flisja nga Tirana në Tokyo.

Fillimisht u prezantuam dhe filluam të flasim për gjendjen si ishte në Kosovë, duke thënë se përveç që luftohej në Kosovë, ishte dhe vrasja, përdhunimi e masakrimi i civilëve e cila kryhej si nga forcat paramilitare edhe ato ushtarake të Serbisë.  Pastaj, kam folur për mos efikasitetin e fushatës ajrore për ndalimin e gjërave të lartcekura. Një gjë tjetër që kam folur ka qenë që bazohesha në përvojën e luftës disavjeçare në Bosnje e Hercegovinë se atje bëheshin marrëveshje paqeje por mu në atë ditë ende pa përfunduar dita sulmet nga ana serbe vazhdonin. 
Kështu që pa praninë e forcave tokësore në Kosovë nuk do të ketë paqe të qëndrueshme. Këtë argumentim më është dashur ta bind sepse më bënte pyetje të ndryshme në lidhje me këtë operacion.

Kjo bisedë ka zgjatur rreth 33 minutë.

E pastaj pas një jave shkova dhurova gjak se duhej pasi që shumë të plagosur nga Kosova vinin.


The interview Tirana- Tokyo

Causally, I was in one cyber café at New Tirana, and in meantime, there came some from people from Japan.

They were talking in their Language, and when they stopped, I asked them “Are you Japanese?”

They replied to me “Yes”

Then a Japanese young lady named Yuko Yukoyama continued to speak to me and I told her that I am from Kosovo and it is my first time to meet Japanese people.

In addition, when I told her my name she replied to me “Aha your last name is very easy to me because I have a friend that has his last name Murata”

Then, after few days, she invited me to their office because they needed staff.

When I went there, she was talking on the phone with a journalist, it is implied in Japanese, and in the mean time, she told him about me.

Then she told me “The journalist want’s to speak to you on the phone”

In addition, I said “OK”

Then she passed me her phone to talk from Tirana to Tokyo

Initially, we represented ourselves and we began talking about how was the situation in Kosovo while telling except the fighting in Kosovo, there were present also killings, rape and massacres of civilians that carried by paramilitary and military Serbian forces. Then, I have talked about the inefficacy of air campaign to stop the aforementioned deeds. Another topic I have talked was I was taking into account the experience multi yearly war in Bosna and Herzegovina that there were peace records reached but on that day, still not finished the day, Serbian attacks continued.

Therefore, without the presence of ground troops in Kosovo there would not be a sustainable peace. About this reasoning, I had to convince because the journalist asked me various questions about this operation.

 This conversation through the phone lasted about 33 minutes.

 Moreover, late, after a week I donated blood because it needed due to the fact many injured people were coming from Kosovo.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: