Filimisht Ilirët kanë besuar në shumë zotë, gjëra të ndryshme, siç është koka e gjarpërit. Kjo dëshmon që Ilirët ishin politeist. Pas pushtimit romak të Ilirisë që përfundoi në vitin 168 P.E.S. Me përfundimin e procesit të pushtimit të tërë Ilirisë, romakët krijuan së pari krahinën Iliria. Për më shumë se 450 vitesh që pas pushtimit romak popujt ishin të lirë të besonin në çfarë do feje, polioteiste.    Trazirat në perandorinë romake filluan që me vrasjen brutale të Cezarit, që ndodhi më 15 mars 44 P.E.S. Pastaj ka ndodhur shumë marshime në qendër të perandorisë, në Romë, se kush do ta merrte pushtetin. Pas më se 260 vitesh trazirash të shumta në gjithë perandorinë romake, filluan të vinin njerëz që kishin një fe të re, që besonin në një zot të vetëm. Në atë kohë kjo fe nuk kishte as objekte kulti e as simbole fetare siç është tani. Me rritjen në vazhdim të tensioneve në perandori, shtresa udhëheqëse mendoi se si do të mundte të zgjidhte problemin e administrimit të njerëzve të perandorisë. Ata menduan të kenë një ndarje vertikale dhe horizontale të pushtetit. Ku vet do ta kishin pushtetin vertikal ndërsa feja atë horizontal. Në atë kohë shumë fise kishin fenë apo fetë e tyre.    T’iu inponoje ndonjë fe të re politeiste fiseve të shumta do të ishte e vështirë. Pastaj vendosën që ta marrin fenë e re monoteiste dhe ta shtrijnë në gjithë territorin e vet. Fatkeqësisht edhe ne ishim nën pushtimin romak. Viti 380 E.S., shënon një pikë kthimi radikal në sistemin e administrimit të perandorisë. Me zbatimin e fesë së re, që më vonë u quajt krishterizëm, pushteti u nda në administrim vertikal dhe horizontal. Të qenit e fiseve në fe të ndryshme ishte shumë e vështirë për tu administruar. Me vendimin për ndërrimin e fesë së të gjithë popujve në gjithë perandorinë i detyroi të gjithë t’i përkasin kësaj feje të re. Kjo e lehtësoi në masë të madhe administrimin. Sepse përmes fesë njerëzit kontrollohen, iu kontrollohet psiqika e tyre, iu kontrollohen mendimet e tyre, sygjerimet etj. Me një fjalë popujt ishin në kontroll të tërësishëm nga perandoria. Fakte të shumta rezultojnë në atë që kjo fe u shpërnda në perandorinë me anë të dhunën, dhe se të gjitha librat që kanë mundur të kenë qenë të botuara në gjuhët lokale janë shkatërruar.   Në shekullin e XII e.s. përkatësisht në vitin 1332,  një i dërguar nga Vatikani që ka shërbyer në Tivar ka thënë “dëshmia e prezencën së shqipes së shkruar në atë kohë”. Emri i tij është Guillaume Adam. Pastaj e gjithë literatura kishtare që ishte në dispozicion ishte vetëm në gjuhën latine. Kjo gjë ka shërbyer veçanërisht në asimilimin e fiseve që kanë jetuar në Dalmaci. Në vitet 1300 ato fise kanë folur vetëm latinisht. Fakte për asimilime në latin kemi gjithandej, thjeshtë duhet kërkuar pak jashtë kornizës që na shërbehet.    Librat fetar ia nisën të përktheheshin në shqip apo të shkruheshin libra të tjerë në shqip tek pas pushtimit osman të gadishullit ballkanik. E kjo bë bë vetëm për shkak se shumë fise shqiptare ktheheshin në musliman në numër të shumtë se përndryshe po mos të ishin osmanët ne do të flsnim latinisht. Këtu shihet se qëllimi kryesor i fqinjëve ishte që përmes fesë të na asimilonin, të na përçanin etj. Shembuj të tillë kemi mjaft. Për shembull në vitet 600 – 800 E.S. në pjesën qendrore të Serbisë së tanishme pas shtrirjes së pushtetit serb mbi këtë pjesë të Ilirisë-Shqipërisë, një pjesë e banorëve janë masakruar, një pjesë janë asimiluar në mënyrë graduale brenda një afati 100 vjeçar. Dëshmi reale kemi në Sanxhakun e Tregut të ri, (Yeni pazar, Novi pazar), para 1945  në fotografi të shumta shihen shqiptarë me plis të bardhë dhe me veshje kombëtare ndërsa një pakicë e tyre e dinë që kanë prejardhje shqiptare por një pjesë dërmuese e mohojnë atë pa patur ndojnë fakt.   Pas pushtimit osman në Ballkanit Vatikani dhe Perandoria Osmane kishin marrëdhënie të mira ekonomike për shekuj me rradhë e shpesh herë na kanë përdorur për tu bërë viktimë e konflikte ndër Vatikanit dhe Perandorisë Osmane. Mbase për shkak se nuk arritën të na asimilionin në latin.   Në bazë të shkrimit të Guillaume Adam, na bie të themi se para shekullit të XII dhe pas shekullit XV kemi patur libra në gjuhën shqipe ndërsa në këtë kohë janë zhdukur dhe zëvendësuar me libra latin e më vonë edhe me libra grek e sllav.   Excerpts from the history and religions present in the region   Illyrians initially believed in many Gods, different tools, as the head of the serpent.This proves that the Illyrians were polytheist. After the Roman invasion of Illyria, which ended in 168 BC Upon completion of the whole Illyrian invasion, the Romans created the first province of Illyria. For more than 450 years after the Roman conquest people were free to believe in what ever religion, polioteiste.   Unrest in the Roman Empire began with the brutal assassination of Caesar, which occurred on March 15th, 44 BC. Then there occurred many marches in the center of the empire, in Rome, who will take power. After more than 260 years, numerous riots throughout the Roman empire, began to come people who had a new religion that believed in one god only. At that time it had neither religion nor cult objects as religious symbols now. With the ongoing increase tensions in the empire, leading layer thought how would be able to solve the problem of management of people of the empire. They thought to have a vertical and horizontal division of power. Where its power would have it vertical and horizontal religion. At that time, many tribes had their own religion or religions.   Inponoje be a new religion polytheistic numerous tribes would be difficult. Then decided to take the new monotheistic religion and to spread throughout its territory. Unfortunately we were under Roman occupation. 380 ES Year, marks a radical turning point in the system of administration of the empire. With the implementation of the new religion, which later was called Christianity, local administration was divided into vertical and horizontal. Being of the tribes in different religions was very difficult to administer. The decision on conversion of all peoples throughout the empire forced everyone to belong to this new religion. This greatly eases administration. Because people are controlled through religion, their  thinking is controlled, he controlled their thoughts, suggestions etc.. In a word people were in complete control of the empire. Numerous facts resulting in what this religion in the empire was expanded by means of violence, and that all the books that could have been published in local languages have been destroyed.   In the XII century AD. respectively in 1332, an envoy from the Vatican that served in the town called Antivar (now it is called Bar), “the proof the existence of written Albanian at that time”. His name is Adam Guillaume. Then all church literature that was available was only in Latin. This served particularly in the assimilation of the tribes who lived in Dalmatia. In the 1300s only those tribes have spoken Latin. Facts about assimilation in latin are al around, should be studies  simply by looking a bit out of frame that served to us.   Religious books they began to be translated into Albanian or other books to be written in Albanian only after the Ottoman conquest of the Balkan Peninsula. And it became only came because many tribes converted to the Muslim Albanians outnumber the number is not to be otherwise we would flsnim Ottomans Latin.This shows that the main purpose of the neighbors was to assimilate us through religion, etc. for us. Such examples are found easily around. For example, in the years 600 to 800 AD. in the central part of Serbia after the extension of the current Serbian government on the part of the Illyrian-Albanianreagion, part of the inhabitants were massacred, some were gradually assimilated within 100 years. Actual evidence we have in Sandzak Novi Pazar, (Yeni pazar, Tregu i ri), prior to 1945 in multiple picure Albanian national white hat and national dress while a minority of them now  know that are of Albanian origin but a majority of them do deny it without any facts.   After the Ottoman conquest in the Balkans Vatican and the Ottoman Empire had good economic relations for centuries and often times we have used to become a victim of conflicts among the Vatican and the Ottoman Empire.Perhaps because it failed assimilate us into latin.   According to the writing of Guillaume Adam, we do have that before of the first century until  century XII and XV have had books in Albanian and in this time they are gone and replaced with latin books and later Greek and Slavic books.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: